Vnitřní řád ordinace

Plné znění vnitřního řádu ordinace

Práva pacienta

1. Pacient má všechna práva dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění.
2. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky.
3. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ordinace.
4. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického či terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být náležitě informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje i více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, které se na nich účastní.
5. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.
6. V průběhu ambulantního vyšetření, ošetření a léčby má nemocný právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou a musí být provedena diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě přímo zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný.
7. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování.
8. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou.
9. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu. Pacient může kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit, když byl poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí.
10. Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platným řádem zdravotnické instituce, kde se léčí (tzv. Ordinační řád).

Pravidla ordinace-návštěvní řád

I. Povinnosti pacienta

Objednání se k lékaři

1. Pacient je povinen objednat se na návštěvu předem, nejlépe telefonicky na číslo
376 522 475 nebo osobně.

2. Lhůta objednání je dána momentálním vytížením ordinace.

3. Pacient je povinen dostavit se na ošetření ve stavený den a hodinu. Pokud se pacient nemůže na domluvený termín do ordinace dostavit, je povinen to lékaři oznámit, a to nejméně 5 pracovních hodin, ideálně 24h před plánovanou návštěvou.

4. V případě, že se pacient předem neomluví a k ošetření se nedostaví, bude při následující návštěvě delší než 1h během období dvou let zpětně napomenut. V případě opakované absence nebo nedostavení se na delší lékařský výkon, má lékař právo při dalším objednání vybírat VRATNOU ZÁLOHU ve výši 1.000,- Kč za každou započatou hodinu, na kterou bude objednán. U dentální hygienistky činí tato vratná záloha 500,-Kč. V případě, že se pacient na náhradní termín dostaví, bude mu záloha vrácena v plné výši, v případě opačném propadne ve prospěch ordinace.

II. Ošetření v akutních případech

Je ošetření akutních bolestivých případů či úrazů. V případě takových okolností nabízíme našim klientům (registrovaným pacientům) nejbližší termín v rámci ordinační doby, obvykle ještě týž den, maximálně do druhého pracovního dne.
Vždy je však nutné se telefonicky či osobně objednat. Doporučujeme objednat se telefonicky v pracovní den v 7,00h.
Abychom zamezili zbytečnému čekání a zajistili dostatek času na dané ošetření, popište prosím našim sestrám Vaše obtíže, aby Vás mohly objednat na termín časově přiměřený pro Vaše ošetření.
Ošetření bude provedeno jedním ze tří lékařů našich ordinací, bez ohledu na to, kdo je Váš ošetřující lékař. Pokud budete trvat na ošetření pouze svým ošetřujícím lékařem, termín ošetření se může výrazně prodloužit.

III. Prokázání totožnosti

1. Pacient čerpající péči ze zdravotního pojištění má povinnost se při vstupu do ordinace prokázat platným průkazem zdravotní pojišťovny.

2. Pacient má povinnost na vyzvání předložit občanský průkaz.

IV. Léčba

1. Pacient je povinen pečlivě dodržovat léčebný plán, po předchozím souhlasu s ním a za podmínky, že s ním byl řádně seznámen.

V. Pacientovo chování v prostorách čekárny a ordinace

1. Pacient je povinen přijít na lékařské vyšetření upraven a čistý, v souladu se základními hygienickými návyky.

2. V prostorách čekárny se je pacient povinen se chovat tiše, usadí se a vyčká na příchod sestry.

3. Pacient je povinen dodržovat vnitřní řád ordinace.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento vnitřní řád byl sepsán v souladu s Ústavou ČR, zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a Etickým kodexem Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 25.2.1992.

2. Tento řád je umístěn v čekárně zubní ordinace, na stránkách www.svobodadental.cz. Na vyžádání je k dispozici přímo v ordinaci u sestry.

V Sušici dne 1.4.2016
MUDr. Svoboda Michal